Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102


ROK SZKOLNY W NASZYM PRZEDSZKOLU POD HASŁEM "MAGICZNA MOC BAJEK".

Zachęcamy do WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW, już w lutym planowany jest teatrzyk dla dzieci :)

WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDSZKOLNEGO DOSTĘPNE SĄ DO WGLĄDU U NAUCZYCIELEK W GRUPACH.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej).


Innowacja Pedagogiczna

W terminie od 1.09.2016r do 30.06.2019 w naszym przedszkolu wprowadzana będzie innowacja pedagogiczna "Twórcze Rozwiązywanie Problemu w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu".

Zakresem innowacji pedagogicznej objęta będzie jedna grupa 3 latków i jedna 4/5 latków w roku 2016/2017, jedna grupa 4 latków i jedna 5 latków w roku 2017/2018 oraz jedna grupa 5 latków i jedna 3 latków w roku 2018/2019.

TRP w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu, to nie tylko uczenie inaczej treści programowych przewidzianych w podstawie programowej, to uczenie myślenia z wykorzystaniem metod i technik twórczego rozwiązywania problemów, czego brakuje w przedszkolach. W zaproponowanej innowacji kształcenie umiejętności świadomego używania heurystyk twórczych w rozwiązywaniu zadań i problemów rozłożone jest na trzy lata wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że wiadomości i umiejętności z zakresu twórczego rozwiązywania problemów, zdobywane przez dziecko trzyletnie, będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w grupie dzieci czteroletnich a następnie w grupie pięciolatków. Spiralny układ treści programu umożliwia powrót nauczyciela wraz z dziećmi do wcześniejszego materiału, który zostanie ukazany w bogatszej i szerszej perspektywie w kolejnym roku.

Program Twórcze rozwiązywanie problemów – Edukacja twórcza w przedszkolu dostosowany jest do możliwości intelektualnych dzieci przedszkolnych, ukierunkowuje myślenie twórcze dziecka na sposób rozwiązywania problemów.

Głównym celem wprowadzenia tej innowacji jest identyfikowanie, wspieranie i rozwijanie myślenia twórczego dzieci poprzez naukę stosowania metod i technik twórczego rozwiązywania zadań i problemów, jako strategii myślenia i uczenia (się) dzieci w wieku przedszkolnym.


PRZEWIDUJEMY, IŻ ABSOLWENT PRZEDSZKOLA m.in.:

  W zakresie wiedzy przedszkolak, a w szczególności absolwent przedszkola m.in.:
 • zna wybrane heurystyki twórcze, wie jak stosować je w praktyce do rozwiązywania zadań i problemów,
 • wie, jak efektywnie uczyć się i pracować w procesie twórczym
  W zakresie umiejętności przedszkolak, a w szczególności absolwent przedszkola m.in.:
 • stosuje zaproponowaną przez nauczyciela metodę lub technikę TRP do rozwiązywania wyzwań i problemów,
 • dostrzega i formułuje problemy,
 • myśli i działa twórczo, samodzielnie i w zespole,
 • podejmuje i realizuje projekty krótko - i długoterminowe samodzielnie i w zespole, pracuje wytrwale i doprowadza prace do końca,
 • podejmuje i realizuje prace badawcze, doświadczenia i eksperymenty, wyciąga wnioski,
  W zakresie wartości, postaw przedszkolak, a w szczególności absolwent przedszkola m.in.:
 • umie słuchać innych, broni swego zdania, jest tolerancyjny w stosunku do odmiennych pomysłów i postaw,
 • podejmuje decyzje samodzielnie i w zespole,
 • planuje swoją pracę i uczenie się, potrafi zarządzać zespołem, czasem i zadaniem
 • przejawia kreatywną postawę.