Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA. SKŁADANIE WNIOSKÓW ROZPOCZYNA SIĘ 20.03.2020 R.O GODZINIE 12:00

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzono dodatkowe rozwiązania w rekrutacji do przedszkoli, które mają na celu ułatwić rodzicom postępowanie i zapobiec dodatkowemu przemieszczaniu się po mieście. Zgodnie z harmonogramem wnioski należy wypełnić w systemie elektronicznym w terminie 20-25 marca. Należy je następnie wydrukować, podpisać, dołączyć niezbędne załączniki i wysłać za pomocą systemu rekrutacji.

NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW OSOBIŚCIE W PLACÓWCE PIERWSZEGO WYBORU, JAK BYŁO DO TEJ PORY!
  W związku z tym, że obecna sytuacja może utrudniać zdobycie dodatkowych dokumentów wymaganych w rekrutacji, przyjęliśmy dodatkowe rozwiązania:
 • zaświadczenie o zatrudnieniu: na tym etapie rekrutacji będziemy honorować również oświadczenia o zatrudnieniu, a także dokumenty w formie maili lub skanów zaświadczeń z zakładów pracy – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
 • zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego: będziemy honorować także skan zaświadczenia lub oświadczenie o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
 • zamieszkanie we Wrocławiu: nie ma konieczności uzyskiwania zaświadczeń o zameldowaniu z biura meldunkowego. Prosimy o nieprzychodzenie w tej sprawie do urzędu.
 • wydawanie haseł dla kandydatów, którzy chcą zmienić przedszkole: hasła będą wydawane za pośrednictwem adresu e-mail oraz rozmowy telefonicznej
Komisje rekrutacyjne w czasie analizy dokumentów będą mogły prosić o okazywanie dodatkowych dokumentów gdy informacja w oświadczeniu nie będzie zgodna z informacjami zawartymi w naszych bazach danych.

Od 12.03.2020 r. zostają zawieszone wszelkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu. W dniach 12 i 13.03.2020 odbędą się tylko zajęcia opiekuńcze dla tych dzieci, którym nie uda się zapewnić opieki w domu.

OD PONIEDZIAŁKU 16.03.2020 DO 10.04.2020 (ZGODNIE Z KOMUNIKATEM MEN) PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE DLA DZIECI.

KONTAKT NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH GRUP Z RODZICAMI ODBYWA SIĘ DROGĄ MAILOWĄ W GODZINACH PRACY NAUCZYCIELI.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM MEN DOTYCZĄCYM ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

ROK SZKOLNY W NASZYM PRZEDSZKOLU POD HASŁEM "MAGICZNA MOC BAJEK".

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej).


Innowacja Pedagogiczna

W terminie od 1.09.2016r do 30.06.2019 w naszym przedszkolu wprowadzana będzie innowacja pedagogiczna "Twórcze Rozwiązywanie Problemu w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu".

Zakresem innowacji pedagogicznej objęta będzie jedna grupa 3 latków i jedna 4/5 latków w roku 2016/2017, jedna grupa 4 latków i jedna 5 latków w roku 2017/2018 oraz jedna grupa 5 latków i jedna 3 latków w roku 2018/2019.

TRP w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu, to nie tylko uczenie inaczej treści programowych przewidzianych w podstawie programowej, to uczenie myślenia z wykorzystaniem metod i technik twórczego rozwiązywania problemów, czego brakuje w przedszkolach. W zaproponowanej innowacji kształcenie umiejętności świadomego używania heurystyk twórczych w rozwiązywaniu zadań i problemów rozłożone jest na trzy lata wychowania przedszkolnego. Oznacza to, że wiadomości i umiejętności z zakresu twórczego rozwiązywania problemów, zdobywane przez dziecko trzyletnie, będą powtarzane, pogłębiane i rozszerzane w grupie dzieci czteroletnich a następnie w grupie pięciolatków. Spiralny układ treści programu umożliwia powrót nauczyciela wraz z dziećmi do wcześniejszego materiału, który zostanie ukazany w bogatszej i szerszej perspektywie w kolejnym roku.

Program Twórcze rozwiązywanie problemów – Edukacja twórcza w przedszkolu dostosowany jest do możliwości intelektualnych dzieci przedszkolnych, ukierunkowuje myślenie twórcze dziecka na sposób rozwiązywania problemów.

Głównym celem wprowadzenia tej innowacji jest identyfikowanie, wspieranie i rozwijanie myślenia twórczego dzieci poprzez naukę stosowania metod i technik twórczego rozwiązywania zadań i problemów, jako strategii myślenia i uczenia (się) dzieci w wieku przedszkolnym.


PRZEWIDUJEMY, IŻ ABSOLWENT PRZEDSZKOLA m.in.:

  W zakresie wiedzy przedszkolak, a w szczególności absolwent przedszkola m.in.:
 • zna wybrane heurystyki twórcze, wie jak stosować je w praktyce do rozwiązywania zadań i problemów,
 • wie, jak efektywnie uczyć się i pracować w procesie twórczym
  W zakresie umiejętności przedszkolak, a w szczególności absolwent przedszkola m.in.:
 • stosuje zaproponowaną przez nauczyciela metodę lub technikę TRP do rozwiązywania wyzwań i problemów,
 • dostrzega i formułuje problemy,
 • myśli i działa twórczo, samodzielnie i w zespole,
 • podejmuje i realizuje projekty krótko - i długoterminowe samodzielnie i w zespole, pracuje wytrwale i doprowadza prace do końca,
 • podejmuje i realizuje prace badawcze, doświadczenia i eksperymenty, wyciąga wnioski,
  W zakresie wartości, postaw przedszkolak, a w szczególności absolwent przedszkola m.in.:
 • umie słuchać innych, broni swego zdania, jest tolerancyjny w stosunku do odmiennych pomysłów i postaw,
 • podejmuje decyzje samodzielnie i w zespole,
 • planuje swoją pracę i uczenie się, potrafi zarządzać zespołem, czasem i zadaniem
 • przejawia kreatywną postawę.