Przedszkole nr 9 "Mały Czytelnik"
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17

50-550 Wrocław, ul. Wieczysta 105, telefon: 71 798 69 23 wew. 102

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA. SKŁADANIE WNIOSKÓW ROZPOCZYNA SIĘ 20.03.2020 R.O GODZINIE 12:00

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzono dodatkowe rozwiązania w rekrutacji do przedszkoli, które mają na celu ułatwić rodzicom postępowanie i zapobiec dodatkowemu przemieszczaniu się po mieście. Zgodnie z harmonogramem wnioski należy wypełnić w systemie elektronicznym w terminie 20-25 marca. Należy je następnie wydrukować, podpisać, dołączyć niezbędne załączniki i wysłać za pomocą systemu rekrutacji.

NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW OSOBIŚCIE W PLACÓWCE PIERWSZEGO WYBORU, JAK BYŁO DO TEJ PORY!
    W związku z tym, że obecna sytuacja może utrudniać zdobycie dodatkowych dokumentów wymaganych w rekrutacji, przyjęliśmy dodatkowe rozwiązania:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu: na tym etapie rekrutacji będziemy honorować również oświadczenia o zatrudnieniu, a także dokumenty w formie maili lub skanów zaświadczeń z zakładów pracy – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
  • zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego: będziemy honorować także skan zaświadczenia lub oświadczenie o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.
  • zamieszkanie we Wrocławiu: nie ma konieczności uzyskiwania zaświadczeń o zameldowaniu z biura meldunkowego. Prosimy o nieprzychodzenie w tej sprawie do urzędu.
  • wydawanie haseł dla kandydatów, którzy chcą zmienić przedszkole: hasła będą wydawane za pośrednictwem adresu e-mail oraz rozmowy telefonicznej
Komisje rekrutacyjne w czasie analizy dokumentów będą mogły prosić o okazywanie dodatkowych dokumentów gdy informacja w oświadczeniu nie będzie zgodna z informacjami zawartymi w naszych bazach danych.

Od 12.03.2020 r. zostają zawieszone wszelkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu. W dniach 12 i 13.03.2020 odbędą się tylko zajęcia opiekuńcze dla tych dzieci, którym nie uda się zapewnić opieki w domu.

OD PONIEDZIAŁKU 16.03.2020 DO 10.04.2020 (ZGODNIE Z KOMUNIKATEM MEN) PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE DLA DZIECI.

KONTAKT NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH GRUP Z RODZICAMI ODBYWA SIĘ DROGĄ MAILOWĄ W GODZINACH PRACY NAUCZYCIELI.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM MEN DOTYCZĄCYM ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

ROK SZKOLNY W NASZYM PRZEDSZKOLU POD HASŁEM "MAGICZNA MOC BAJEK".

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE WYSYŁANA JEST NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO NA ADRES MAILOWY (podany przez rodziców w karcie informacyjnej).


O nas (realizowane programy)
PROGRAM WYCHOWAWCZY:
Przy opracowywaniu przedszkolnego programu wychowania zwrócono uwagę m. in. na potrzeby dziecka, środowiska przedszkolnego oraz potrzeby rodziców w zakresie wychowania.
Ukazując dziecku prawdę, uczciwość, tolerancję, przyjaźń, piękno, budząc poczucie przynależności do rodziny, chcemy pomóc dzieciom nadawać kształt ich osobowości. W pracy wychowawczej nauczyciel ukazuje najpiękniejsze ludzkie wartości i zachęca dzieci do dążenia ku nim.
Nasz Program Wychowawczy jest także zbiorem pewnych zalet, które tworzą katalog wartości, wśród których wylicza się: uczciwość, sumienność, szacunek, życzliwość, odpowiedzialność, kulturę osobistą, aktywność, samodzielność, tolerancję, asertywność, partnerstwo oraz patriotyzm.

PROGRAM PROFILAKTYKI:
Poprzez realizację programu profilaktyki chcemy aby dzieci osiągały jak najwyższy poziom umiejętności z zakresu:
I. Zapobiegania agresji i przemocy. II. Bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim.
III. Troski o zdrowie i higienę. IV. Dbania o prawidłowy rozwój psychiczny i emocjonalny.

PROGRAM DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH:
Realizując zagadnienia zawarte w tym obszarze chcemy uświadamiać dzieciom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe. Pragniemy im wpoić odpowiednie postawy i wartości, które ułatwią dokonywanie takich wyborów, dzięki którym będą czuły, że są także odpowiedzialne za stan naszego środowiska.

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA:
Misją naszych działań w tym zakresie jest dążenie, by zdrowie stało się podstawowym warunkiem aktywnego uczestnictwa dziecka w życiu społecznym i kulturalnym oraz rozwijania jego zdolności i zainteresowań. Poprzez budowanie świadomości prozdrowotnej, czyli wzbogacanie wiedzy o zdrowiu i kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, chcemy dziecko wyposażyć w niezbędne umiejętności warunkujące realizację jego indywidualnych celów teraz i w przyszłości. Pragniemy, aby nasi wychowankowie wyrośli na zdrowych i aktywnych ludzi.

PROGRAM ADAPTACYJNY"WSPÓLNIE POKONAJMY PIERWSZY KROK":
Głównym celem tego programu jest ułatwienie dzieciom 3-letnim (oraz nowoprzyjętym do przedszkola) dobrego startu w przedszkolu w miesiącu wrześniu (i kontynuowanie według indywidualnych potrzeb) poprzez zminimalizowanie emocjonalnych wątpliwości i ukierunkowanie ich rozwoju w aspekcie społecznym.

PROGRAM DZIAŁŃ BADAWCZO-POZNAWCZYCH "PRZEDSZKOLAK- ODKRYWCĄ I POSZUKIWACZEM":
Bardzo istotną wydaje nam się również sfera poznawcza dzieci i aby ją wzbogacać proponujemy im nabywanie indywidualnych doświadczeń w trakcie różnorakich zajęć. Mamy na myśli umożliwianie dzieciom samodzielnego doświadczania świata, oczywiście pod nadzorem nauczyciela. W związku z tym zaplanowałyśmy np. Dni i Kąciki Profesora Ciekawskiego. Wychodząc na przeciw wymaganiom w tym obszarze dokonałyśmy wzbogacenia naszej przedszkolnej biblioteki o literaturę, która dotyczy badawczej aktywności, a także o ciekawe pomoce dydaktyczne.